Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Artyści do rur poszukiwani

Natalia Bet 09-03-2012, ostatnia aktualizacja 09-03-2012 22:34

Na różowo, zielono czy w fantazyjne wzory – mieszkańcy Targówka chcą zmienić wygląd zaniedbanych rur ciepłowniczych, które wiją się przez pół dzielnicy

Szare rury na Targówku czekają na  artystów jak  w Berlinie  czy Brazylii
źródło: www.targowek.to
Szare rury na Targówku czekają na artystów jak w Berlinie czy Brazylii
Czy Wil­helm Sa­snal, au­tor naj­cie­kaw­sze­go mu­ra­lu  przy Mu­zeum Po­wsta­nia War­szaw­skie­go,  zde­cy­do­wał­by się  na twór­czość na ru­rze?
autor: Seweryn Sołtys
źródło: Fotorzepa
Czy Wil­helm Sa­snal, au­tor naj­cie­kaw­sze­go mu­ra­lu przy Mu­zeum Po­wsta­nia War­szaw­skie­go, zde­cy­do­wał­by się na twór­czość na ru­rze?

Są sza­re, za­rdze­wia­łe lub po­ma­za­ne spre­jem. Wi­ją się od El­sne­ro­wa przez nie­mal ca­ły Tar­gó­wek Fa­brycz­ny do Ra­dzy­miń­skiej. To 8 ki­lo­me­trów miej­sca do artystycznego „wy­ży­cia się" – uzna­li miesz­kań­cy.

Eki­pa, sku­pio­na wo­kół por­ta­lu in­ter­ne­to­we­go www.tar­go­wek.to wpa­dła na po­mysł, aby prze­ma­lo­wać je na róż­ne – bardziej ży­we niż rdza­wo­sza­ry – ko­lo­ry. – Za­in­spi­ro­wał nas wy­jazd do Ber­li­na. Tam ca­łe mia­sto jest ople­cio­ne uno­szą­cy­mi się nad uli­ca­mi ru­ra­mi po­ma­lo­wa­ny­mi na ró­żo­wo. Chcie­li­by­śmy, aby na Tar­gów­ku też by­ło tak we­so­ło – mó­wi Alek­san­dra Zie­liń­ska, współ­or­ga­ni­za­tor­ka ak­cji „Od­pi­cuj­my ru­ry".

Pro­po­nu­ją, by na ko­lek­to­rach po­wsta­ła ga­le­ria. Stwo­rzy­li­by ją sa­mi miesz­kań­cy wspól­nie z ulicz­ny­mi ar­ty­sta­mi.

Wła­ści­ciel rur – Sto­łecz­ne Przed­się­bior­stwo Ener­ge­ty­ki Ciepl­nej, czy­li SPEC – nie wy­klu­cza do­łą­cze­nia się do przed­się­wzię­cia. – Chęt­nie za­po­zna­my się z ini­cja­ty­wą miesz­kań­ców – za­pew­nia Mo­ni­ka Ma­zur­kie­wicz, rzecz­nicz­ka SPEC.

Do po­my­słu miesz­kań­ców en­tu­zja­stycz­nie pod­cho­dzą też urzęd­ni­cy dziel­ni­cy Tar­gó­wek.

– Ini­cja­ty­wa jest świet­na – za­chwa­la Ra­fał La­so­ta, rzecz­nik Tar­gów­ka. Ale do­da­je, że ak­cja po­win­na prze­bie­gać we współ­pra­cy ze śro­do­wi­skiem ar­chi­tek­tów. – Ze spe­cja­li­sta­mi, któ­rzy opra­co­wa­li­by pro­jekt ko­lo­ry­sty­ki, odpowiednio wpi­su­ją­cy się w oto­cze­nie. Po­trzeb­ny jest ktoś, kto za­pa­no­wał­by nad „ra­do­sną twór­czo­ścią" i ka­ko­fo­nią ko­lo­rów – pod­kre­śla.

Prze­ma­lo­wa­nie ośmio­ki­lo­me­tro­wej sie­ci może kosz­to­wać na­wet po­nad dwa mln zł, miesz­kań­cy są do­brej my­śli. – Naj­pierw prze­ma­lo­wa­li­by­śmy tyl­ko nie­któ­re od­cin­ki. Te naj­bar­dziej znisz­czo­ne i znaj­du­ją­ce się naj­bli­żej do­mów – pro­po­nu­je Alek­san­dra Zie­liń­ska.

Na „pierw­szy ogień" po­szły­by ru­ry wzdłuż ul. ks. Zie­mo­wi­ta (obok no­wych osie­dli przy ul. Sa­ma­ry­tan­ka) oraz oko­li­ce skrzy­żo­wa­nia Ra­dzy­miń­skiej z Kra­śnic­ką. Pie­nię­dzy na far­by miesz­kań­cy chcą szu­kać u firm ma­ją­cych w po­bli­żu sie­dzi­by i de­we­lo­pe­rów.

– Prze­cież cho­dzi o to, aby do­brze i wy­god­nie się nam ży­ło – chwa­li ini­cja­ty­wę miesz­kań­ców pro­mo­tor­ka kul­tu­ry Bo­gna Świąt­kow­ska, sze­fo­wa Fun­da­cji Bęc Zmia­na. Jej zda­niem jest to ko­lej­ny pre­tekst do dys­ku­sji nad es­te­ty­ką prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Udzia­łu w ta­kiej ak­cji nie wy­klu­cza też np. per­for­mer Pa­weł Al­tha­mer. Na stro­nie in­ter­ne­to­wej: www.tar­go­wek.to moż­na gło­sować na od­cin­ki rur, któ­re po­win­ny zmie­nić ko­lor.

Życie Warszawy

Najczęściej czytane