Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Warszawiacy przejdą w orszaku

Natalia Bet 02-01-2012, ostatnia aktualizacja 02-01-2012 22:40

Wiel­błą­dy, sta­do owie­czek, pa­stusz­ko­wie, Trzej Kró­lo­wie i wspól­ne śpie­wa­nie ko­lęd – ko­lo­ro­wy orszak przej­dzie w piątek uli­ca­mi sto­li­cy

autor: Jakub Ostałowski
źródło: Fotorzepa

Tłum ko­lo­ro­wo ubra­nych ak­to­rów  prze­ma­sze­ru­je w pią­tek Trak­tem Kró­lew­skim.

W ten spo­sób uczci­my Świę­to Trzech Kró­li. W ubie­głym ro­ku w pochodzie przeszło 20 tys. war­sza­wia­ków. Te­raz or­ga­ni­za­to­rzy li­czą na jesz­cze wię­cej.

– Za­pra­sza­my wszyst­kich chęt­nych, by przy­łą­czy­li się do or­sza­ku. Za­rów­no wie­rzą­cych,  jak i nie­wie­rzą­cych. Po­chód stwo­rzą lu­dzie, któ­rzy  chcą wspól­nie z ro­dzi­na­mi i przy­ja­ciół­mi świę­to­wać na­ro­dzi­ny Chry­stu­sa – mó­wi Ma­ciej Mar­che­wicz z fun­da­cji Or­szak Trzech Kró­li.

I pod­kre­śla, że ideą piątkowego wy­da­rze­nia są otwar­tość oraz go­ścin­ność. – Ta­ka sa­ma jak ta, któ­ra by­ła obec­na po­nad dwa ty­sią­ce lat te­mu, gdy świę­to­wa­no na­ro­dzi­ny Chry­stu­sa – do­da­je Mar­che­wicz.

Dla uczest­ni­ków or­ga­ni­za­to­rzy przy­go­to­wa­li 65 tys. śpiew­ni­ków z ko­lę­da­mi. Wśród   pu­blicz­no­ści bę­dą roz­da­wa­ne tak­że pa­pie­ro­we ko­ro­ny. Wy­dru­ko­wa­no ich aż 85 tys.

Ja­seł­ko­wy po­chód wy­ru­szy o godz. 12 z pl. Zam­ko­we­go,  gdzie do war­sza­wia­ków prze­mó­wi kard. Ka­zi­mierz Nycz. Na cze­le po­ja­wi się Gwiaz­da Be­tle­jem­ska, a za nią Trzej Kró­lo­wie sym­bo­li­zu­ją­cy kon­ty­nen­ty – Eu­ro­pę, Azję i Afry­kę. Po­dą­żać bę­dą na ko­niach, w bo­ga­tych sza­tach i na­kry­ciach gło­wy. Ak­to­ra­mi sta­nie się po­nad pół ty­sią­ca dzie­ci z war­szaw­skich szkół i or­ga­ni­za­cji har­cer­skich, któ­re  na czas or­sza­ku za­mie­nią się w kró­lew­ski dwór. W ak­cji udział we­zmą rów­nież do­ro­śli ak­to­rzy.

Po dro­dze usły­szy­my gó­ral­skie ka­pe­le i zo­ba­czy­my róż­ne zwie­rzę­ta: ko­nie, wiel­błą­dy, owiecz­ki i osioł­ka.  Oko­ło godz. 13 uczest­ni­cy po­cho­du do­trą na pl. Pił­sud­skie­go. Kró­lo­wie zło­żą da­ry przy żłób­ku, od­da­dzą hołd Świę­tej Ro­dzi­nie i za­cznie się wspól­ne ko­lę­do­wa­nie. Na sce­nie wy­stą­pi ze­spół gó­ral­ski z Isteb­nej.

Przez ca­ły czas trwa­nia im­pre­zy wo­lon­ta­riu­sze z fun­da­cji Dzie­ło No­we­go Ty­siąc­le­cia bę­dą zbie­rać dat­ki na sty­pen­dia dla uzdol­nio­nej mło­dzie­ży z ubo­gich ro­dzin.

Sto­li­ca do­łą­czy do 20 in­nych miast, w któ­rych z oka­zji Świę­ta Trzech Kró­li od­bę­dzie się re­li­gij­ny ko­ro­wód.   Or­sza­ki po­ja­wią się też m.in. w Gdań­sku, Po­zna­niu, Lu­bli­nie, Kra­ko­wie, Gdań­sku i we Wro­cła­wiu.

6 stycz­nia od ubie­głe­go  ro­ku jest dniem wol­nym od pra­cy.

Życie Warszawy

Najczęściej czytane