Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Podział Mazowsza jest faktem

koz 01-12-2016, ostatnia aktualizacja 01-12-2016 08:34

Europejski Urząd Statystyczny zaakceptował polską propozycję podziału Mazowsza na dwie odrębne jednostki statystyczne.

źródło: Koleje Mazowieckie

W dzienniku urzędowym UE opublikowano nową wspólną Klasyfikację Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych w UE (NUTS). Zmiany zaczną obowiązywać od 2018 r. i dotyczą wszystkich państw członkowskich UE. W odniesieniu do podziału funduszy europejskich będą miały zastosowanie od kolejnej perspektywy budżetowej po 2020 r.

– Zależy nam na tym, by Polska w kolejnym rozdaniu budżetu UE otrzymała jak najwięcej pieniędzy. Statystyczne wyodrębnienie Warszawy wraz z okolicznymi powiatami zakwalifikuje pozostałą część województwa do wyższego wsparcia po 2020 r. – mówi wiceminister Jerzy Kwieciński.

Z wnioskiem o podział Mazowsza na dwie jednostki statystyczne, przygotowanym z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju, Polska wystąpiła w lutym. Gdyby do takiej zmiany nie doszło, region byłby zbyt bogaty, by móc liczyć na znaczną pomoc finansową z UE po 2020 r.

– Podział taki jest korzystny z punktu widzenia polityki regionalnej. Łatwiej będzie ją prowadzić. W kolejnej perspektywie finansowej na Mazowszu będą realizowane dwa regionalne programy operacyjne. Zniknie dysonans czy te działania powinny silnie wspierać samą Warszawę, czy koncentrować się na mniej zamożnych obszarach województwa – podkreśla Jerzy Kwieciński.

W toku prac przygotowawczych do następnej perspektywy finansowej 2021-2027 oraz zapowiadanej rewizji klasyfikacji NUTS, już w 2015 r. w Ministerstwie Rozwoju zostały podjęte prace dotyczące modyfikacji podziału statystycznego woj. mazowieckiego na jednostki terytorialne poziomu NUTS 2. W skład zespołu roboczego weszli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, GUS, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Wyniki jego prac wykazały, że podział województwa mazowieckiego na dwie jednostki terytorialne do celów statystycznych na poziomie NUTS 2 może być korzystny dla Polski, zarówno w aspekcie finansowym (możliwość otrzymania większej alokacji środków unijnych po 2020 r.), jak i potrzeb polityki rozwoju.

Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się krajów UE. W 2014 roku produkt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca (liczony z uwzględnieniem siły nabywczej walut w PPS) wyniósł w Polsce 68 proc. średniej unijnej. W latach 2004-2014 nasz kraj osiągnął największy skumulowany wzrost PKB wśród państw członkowskich UE. Od momentu przystąpienia do UE, zwiększył się on o ponad połowę (53,6 proc.), podczas gdy w UE średni skumulowany wzrost PKB osiągnął 12,2 proc.

Należy również podkreślić kwestię znaczącego, na tle innych polskich regionów, zróżnicowania województwa mazowieckiego pod względem poziomu rozwoju gospodarczego i zamożności, spowodowanego dominującą pozycją miasta stołecznego Warszawy.

I tak :

* produkt krajowy brutto całego województwa na mieszkańca wyniósł w 2013 r. ponad 160 proc. średniej krajowej. Wynika to jednak przede wszystkim z zamożności miasta stołecznego Warszawy, dla którego wskaźnik ten wynosi ponad 290 proc. Pozostałe jednostki statystyczne na poziomie NUTS 3 (podregiony) odnotowują nawet 4-krotnie niższe poziomy PKB na mieszkańca (podregiony radomski, ostrołęcki, ciechanowski);

* stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego wyniosła w grudniu 2015 r. 8,4 proc. – dla miasta stołecznego Warszawy 3,4 proc., podczas gdy inne obszary województwa cechowały się stopą bezrobocia kilkakrotnie wyższą (podregion radomski – 20 proc., ciechanowski – 15,7 proc., płocki – 14,7 proc.)

Proponując podział województwa mazowieckiego na dwie jednostki terytorialne do celów statystycznych na poziomie NUTS 2 wzięto pod uwagę również takie czynniki jak: sposób zagospodarowania terenu oraz politykę lokalną w tym zakresie, zagadnienia społeczne i gospodarcze, powiązania transportowe, infrastrukturę techniczną, inwestycje celu publicznego. Proponowany podział statystyczny województwa pozwoli na wyznaczenie dwóch bardziej jednorodnych jednostek terytorialnych NUTS 2, lepiej odpowiadających potrzebom programowania i wdrażania polityk publicznych. Ułatwi to zarządzanie rozwojem regionu w sposób uwzględniający potrzeby poszczególnych terytoriów, co wymaga stosowania zróżnicowanych instrumentów publicznego wsparcia.

Podział na dwie jednostki statystyczne stanowiące zgrupowania powiatów, dobranych pod kątem zbliżonych charakterystyk społeczno-gospodarczych, przyniesie korzyści przede wszystkim dla mniej zamożnej części województwa mazowieckiego - tłumaczą urzędnicy resortu rozwoju. Ten obszar będzie korzystał ze wsparcia jako region słabiej rozwinięty. Nie oznacza to jednak, że Warszawa i otaczające ją powiaty stracą możliwość korzystania z funduszy europejskich. Zmieni się ich sposób naliczania oraz zakres możliwego wsparcia. Dostępne będą pieniądze z Funduszu Spójności na duże inwestycje infrastrukturalne, ale także środki EFRR i EFS na projekty z zakresu przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną, wzrostu innowacyjności, poprawy sytuacji na rynku pracy, edukacji, itp.

Zasięg terytorialny jednostki statystycznej NUTS 2 położonej w centralnej części województwa mazowieckiego (warszawski stołeczny) obejmowałby 10 powiatów: miasto stołeczne Warszawa, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, wołomiński, grodziski, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni. Przy tak wyznaczonym podziale jednostka statystyczna NUTS 2 obejmująca Warszawę liczyłaby 2 967,0 tys. mieszkańców (według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.), natomiast jednostka statystyczna NUTS 2 obejmująca pozostałą część województwa mazowieckiego (mazowiecki regionalny) liczyłaby 2 367,5 tys. mieszkańców.

zyciewarszawy.pl

Najczęściej czytane