Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Wielki poślizg: most Północny do czerwca

Konrad Majszyk 21-12-2011, ostatnia aktualizacja 21-12-2011 08:04

Do połowy przyszłego roku władze Warszawy przedłużyły kontrakt na budowę Trasy Mostu Północnego między Młocinami i ul. Modlińską wart 1,2 mld zł.

autor: Radek Pasterski
źródło: Fotorzepa

Dzisiaj mi­ja ter­min na za­koń­cze­nie prac bu­dow­la­nych na mo­ście Pół­noc­nym, któ­ry zo­stał za­pi­sa­ny w kontr­ak­cie z pol­sko­-hisz­pań­skim kon­sor­cjum Pol­-Aqua 20 kwiet­nia 2009 r. Za­miast te­go dy­rek­tor Za­rzą­du Miej­skich In­we­sty­cji Dro­go­wych An­na Pio­trow­ska pod­pi­sa­ła aneks do umo­wy, któ­ry prze­su­wa ter­min  na 30 czerw­ca przy­szłe­go ro­ku.

Po­wód zmia­ny har­mo­no­gra­mu? Po pierw­sze, wy­ko­naw­ca nie do­trzy­mał ter­mi­nu za­koń­cze­nia prac na mo­ście tram­wa­jo­wym. Do zro­bie­nia jest tu jesz­cze m.in. mon­taż to­rów, słu­pów trak­cyj­nych, ba­rier ener­go­chłon­nych i bu­do­wa od­wod­nie­nia. Tramwa­je War­szaw­skie wciąż nie roz­strzy­gnę­ły też prze­tar­gu „Pro­jek­tuj i bu­duj" na sieć trak­cyj­ną.

Po dru­gie, nie ma wia­duk­tu nad Tra­są Mo­stu Pół­noc­ne­go wzdłuż ul. Mo­dliń­skiej. Na tym węź­le wi­dać tyl­ko śle­pe słu­py be­to­no­wych fi­la­rów. Bu­do­wę opóź­ni­ła ko­niecz­ność pod­wyż­sze­nia li­nii wy­so­kie­go na­pię­cia i zwią­za­ne z tym cza­so­chłon­ne uzgod­nie­nia ze spół­ką Pol­skie Sie­ci Ener­ge­tycz­ne. – Pra­ce bu­dow­la­ne w tych miej­scach mo­gą po­trwać do koń­ca czerw­ca 2012 r. – mó­wi rzecz­nicz­ka Za­rzą­du Miej­skich In­we­sty­cji Dro­go­wych Mał­go­rza­ta Ga­jew­ska. – Do koń­ca lip­ca wy­ko­naw­ca zo­stał zo­bo­wią­za­ny do przy­go­to­wa­nia do­ku­men­tów po­trzeb­nych do wnio­sku o po­zwo­le­nie na użyt­ko­wa­nie – wy­ja­śnia.

Dlatego wia­dukt wzdłuż Mo­dliń­skiej i most tram­wa­jo­wy mo­gą zo­stać otwar­te do­pie­ro po wa­ka­cjach 2012 r. Wcze­śniej, bo na po­cząt­ku przy­szłe­go ro­ku, ra­tusz ma zło­żyć do wo­je­wódz­kie­go nad­zo­ru wnio­sek o zgo­dę na otwar­cie czteroki­lo­me­tro­wej czę­ści dro­go­wej – dla sa­mo­cho­dów i au­to­bu­sów – mię­dzy Mło­ci­na­mi i Mo­dliń­ską (bez wia­duk­tu).

Na ra­zie trwa tu usta­wia­nie la­tar­ni, ba­rier ener­go­chłon­nych i sy­gna­li­za­to­rów – np. na skrzy­żo­wa­niach z ul. Ma­ry­monc­ką, My­śli­bor­ską i Mo­dliń­ską. Trwa­ją od­bio­ry bran­żo­we in­sta­la­cji wo­do­cią­go­wych, ga­zo­wych, te­le­tech­nicz­nych itd. Nie za­czę­ły się jesz­cze od­bio­ry stra­ży po­żar­nej i sa­ne­pi­du. Na pusz­cze­nie ru­chu mo­że­my po­cze­kać na­wet do wio­sny.

Most Pół­noc­ny bę­dzie dzie­wią­tą prze­pra­wą przez Wi­słę w War­sza­wie. Miał po­wstać do 2008 r., ale kon­kur­sy i prze­tar­gi by­ły kil­ka­krot­nie unie­waż­nia­ne.

Życie Warszawy

Najczęściej czytane