Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Stolica bez czterech mostów

Konrad Majszyk 02-01-2012, ostatnia aktualizacja 02-01-2012 22:33

Ratusz rozważa otwarcie mostu Śląsko-Dąbrowskiego dla aut. Eksperci radzą budowę przeprawy tymczasowej

W War­sza­wie jest dziś sie­dem czyn­nych prze­praw przez Wi­słę. Ósma to  ko­le­jo­wy most Śred­ni­co­wy (obok  Sta­dio­nu  Na­ro­do­we­go). Z mo­stów  Ślą­sko­-Dą­brow­skie­go i Świę­to­krzy­skie­go kie­row­cy nie ma­ją obec­nie po­żyt­ku. Do mar­ca ra­tusz  obie­cu­je otwo­rzyć Pół­noc­ny. Tuż po Eu­ro 2012 do re­mon­tu pój­dą Gro­ta i  Ła­zien­kow­ski
autor: Je­rzy Gu­mow­ski
źródło: Fotorzepa
W War­sza­wie jest dziś sie­dem czyn­nych prze­praw przez Wi­słę. Ósma to ko­le­jo­wy most Śred­ni­co­wy (obok Sta­dio­nu Na­ro­do­we­go). Z mo­stów Ślą­sko­-Dą­brow­skie­go i Świę­to­krzy­skie­go kie­row­cy nie ma­ją obec­nie po­żyt­ku. Do mar­ca ra­tusz obie­cu­je otwo­rzyć Pół­noc­ny. Tuż po Eu­ro 2012 do re­mon­tu pój­dą Gro­ta i Ła­zien­kow­ski
źródło: Rzeczpospolita

Tuż po Eu­ro 2012 dro­go­wcy za­mkną po­ło­wę sze­ro­ko­ści dwóch naj­ru­chliw­szych prze­praw przez Wi­słę. Do re­mon­tu pój­dą mosty Gro­ta-Ro­wec­kie­go (w 2009 r. padł tu re­kord wszech cza­sów dla ca­łej Pol­ski: 160 tys. po­jaz­dów na do­bę) i Ła­zien­kow­ski – 118 tys. Jed­no­cze­śnie dwie in­ne prze­pra­wy są dziś nie­przy­dat­ne dla kie­row­ców z po­wo­du bu­do­wy dru­giej li­nii me­tra. Świę­to­krzy­ski stał się bez­u­ży­tecz­ny po za­mknię­ciu ul. So­ko­lej i Świę­to­krzy­skiej – wte­dy licz­ba po­jaz­dów na do­bę spa­dła tu z 38 do 19 tys. Na Ślą­sko-Dą­brow­ski od paź­dzier­ni­ka ubie­głe­go ro­ku nie ma­ją wjaz­du sa­mo­cho­dy.

Kie­row­cy chcą mo­stów

Jak usły­sze­li­śmy w Za­rzą­dzie Dróg Miej­skich, pod­czas pla­no­wa­ne­go re­mon­tu znik­nie bu­spas na mo­ście Ła­zien­kow­skim, na któ­ry po pro­stu za­brak­nie miej­sca. We­dług na­szych in­for­ma­cji, ra­tusz roz­wa­ża wa­riant awa­ryj­ny z udzia­łem Tra­sy W-Z: otwar­cie mo­stu Ślą­sko-Dą­brow­skie­go dla aut, kie­dy na­ło­żą się na sie­bie re­mon­ty Gro­ta i Ła­zien­kow­skie­go.

– Bie­rze­my pod uwa­gę róż­ne sce­na­riu­sze. Ale żad­na de­cy­zja jesz­cze nie za­pa­dła – mó­wi wi­ce­pre­zy­dent War­sza­wy Ja­cek Woj­cie­cho­wicz. – Otwar­cie mo­stu Ślą­sko-Dą­brow­skie­go dla sa­mo­cho­dów by­ło­by osta­tecz­no­ścią. Nie chce­my re­zy­gno­wać z prio­ry­te­tu dla ko­mu­ni­ka­cji miej­skiej – za­strze­ga.

Ge­ne­ral­na Dy­rek­cja Dróg Kra­jo­wych i Au­to­strad pla­nu­je roz­po­cząć prze­bu­do­wę mo­stu  Gro­ta-Ro­wec­kie­go la­tem przy­szłe­go ro­ku. Re­mont ma po­trwać aż do po­ło­wy 2015 r. Na li­piec i sier­pień Za­rząd Dróg Miej­skich pla­nu­je re­mont na­wierzch­ni mo­stu Ła­zien­kow­skie­go. Ma po­trwać dwa mie­sią­ce, ale dro­go­wcy przy­zna­ją nie­ofi­cjal­nie, że to wy­śru­bo­wa­ny ter­min.

Za­mknię­cie Tra­sy W-Z dla aut prze­for­so­wał w ra­tu­szu dy­rek­tor Za­rzą­du Trans­por­tu Miej­skie­go Le­szek Ru­ta. Pre­zy­dent War­sza­wy Han­na Gron­kie­wicz-Waltz wa­ha­ła się w tej spra­wie do ostat­niej chwi­li. Po­cząt­ko­wo za­kaz miał obo­wią­zy­wać na od­cin­ku od pl. Ban­ko­we­go aż do „czte­rech śpią­cych". Miej­ski in­ży­nier ru­chu Ja­nusz Ga­las rzu­tem na ta­śmę do­pu­ścił jed­nak ruch mię­dzy pl. Ban­ko­wym i No­wym Zjaz­dem (z obo­wiąz­kiem uciecz­ki przed mo­stem do Ma­riensz­ta­tu i Wi­sło­stra­dy).

– Od dnia roz­po­częcia bu­do­wy me­tra na Pra­dze zo­sta­łem zmu­szo­ny do prze­siad­ki do ko­mu­ni­ka­cji miej­skiej. I szlag mnie tra­fia – de­ner­wu­je się czy­tel­nik Ma­rek Ku­char­ski. – Co­dzien­nie ja­dę w ści­sku jak sar­dyn­ka do Dw. Wi­leń­skie­go po­cią­giem Ko­lei Ma­zo­wiec­kich z per­spek­ty­wą, że od mar­ca urzęd­ni­cy zli­kwi­du­ją tu wspól­ny bi­let. Po­tem prze­sia­dam się do au­to­bu­su li­nii 460 i ja­dę pu­ściut­kim mo­stem!

Ra­tusz li­czy li­nie

Spe­cjal­nie dla nas ZTM spraw­dził, czy da się otwo­rzyć most Ślą­sko-Dą­brow­ski w cza­sie utrud­nień na czte­rech po­zo­sta­łych prze­pra­wach.

– Most mo­że wy­da­wać się pu­sty. Pro­blem jest jed­nak nie w jego prze­pu­sto­wo­ści, tyl­ko np. w przypadku skrzy­żo­wa­nia z ul. Ja­giel­loń­ską – mó­wi dy­rek­tor ZTM Le­szek Ru­ta. – Gdy­by­śmy wpu­ści­li sa­mo­cho­dy na most, skrzy­żo­wa­nie by­ło­by cał­ko­wi­cie nie­prze­jezd­ne – twier­dzi.

Po za­mia­nie mo­stu Ślą­sko-Dą­brow­skie­go w tram­bu­spas jeź­dzi nim 110 au­to­bu­sów na go­dzi­nę – to li­nie 160, 190, 226, 460, 512, 527 (ta ma zo­stać skie­ro­wa­na na most Gdań­ski), 718, 738 i 805. Do te­go do­li­czyć trze­ba tram­wa­je li­nii 18, 20, 23 i 26. Łącz­nie da­je to ok. 20 tys. pa­sa­że­rów na go­dzi­nę. Dla­cze­go most jest pu­sta­wy?

– Wpusz­cza­nie do­dat­ko­wych tram­wa­jów i au­to­bu­sów nic by nie da­ło. W po­ran­nym szczy­cie pa­sa­że­ro­wie i tak nie miesz­czą się na scho­dach przy sta­cji Ra­tusz – usły­sze­li­śmy w ZTM.

Scep­tycz­nie do po­my­słu otwar­cia mo­stu Śla­sko-Dą­brow­skie­go pod­cho­dzi in­ży­nier ru­chu Janusz Ga­las. Ofi­cje­le wy­pa­tru­ją bo­wiem zba­wie­nia w mo­ście Pół­noc­nym, któ­ry ma zo­stać otwar­ty na prze­ło­mie lu­te­go i mar­ca.

– Kie­row­cy bę­dą mo­gli ko­rzy­stać z mo­stu Ma­rii Skło­dow­skiej-Cu­rie (Pół­noc­ne­go – przyp. red.) oraz po­ło­wy sze­ro­ko­ści Gro­ta-Ro­wec­kie­go i Ła­zien­kow­skie­go. Naj­więk­szym pro­ble­mem bę­dzie ogra­ni­cze­nie ru­chu na łącz­ni­cach pro­wa­dzą­cych na mo­sty – mó­wi Ja­nusz Ga­las.

– Przed otwar­ciem Ślą­sko-Dą­brow­skie­go trze­ba by po­li­czyć, czy nie za­tka­ją się do­jaz­dy do tram­bu­spa­sa – mó­wi ostroż­nie Ro­bert Chwiał­kow­ski ze Sto­wa­rzy­sze­nia In­te­gra­cji Sto­łecz­nej Ko­mu­ni­ka­cji.

Po­pyt na most Sy­re­ny

Za­uwa­ża jed­nak, że jed­no­cze­sny re­mont dwóch prze­praw przez Wi­słę to sy­tu­acja wy­jąt­ko­wa.

– Z po­wo­du re­mon­tu mo­stu Po­nia­tow­skie­go w la­tach 80. ubie­głe­go wie­ku woj­sko zbu­do­wa­ło most Sy­re­ny. Tym ra­zem też po­win­na po­wstać prze­pra­wa tym­cza­so­wa, np. w miej­scu pla­no­wa­ne­go mo­stu Kra­siń­skiego – pro­po­nu­je Ro­bert Chwiał­kow­ski.

Ra­tusz ta­ki wa­riant od­rzu­ca, tłu­ma­cząc się bra­kiem pie­nię­dzy, spo­dzie­wa­ny­mi pro­te­sta­mi Żo­li­bo­rza i praw­do­po­dob­ny­mi pro­te­sta­mi w związ­ku z ingerencją w chro­nio­ny przez UE ob­szar Na­tu­ra 2000.

Dla­cze­go ra­tusz po­zwa­la za­my­kać naraz dwa mo­sty przez Wi­słę i wpro­wa­dzać utrud­nie­nia na dwóch ko­lej­nych? Wi­ce­pre­zy­dent War­sza­wy po­słu­gu­je się mo­sto­wym dzia­ła­niem ma­te­ma­tycz­nym:

– Mosty Gro­ta-Ro­wec­kie­go i Ła­zien­kow­ski bę­dą re­mon­to­wa­ne po­łów­ka­mi, i to po otwar­ciu Pół­noc­ne­go. A most Pół­noc­ny plus po­ło­wa mo­stu Gro­ta i po­ło­wa Ła­zien­kow­skie­go to wię­cej niż ma­my te­raz – mó­wi Ja­cek Woj­cie­cho­wicz.

Na ko­niec ma­my fa­tal­ną wia­do­mość. Miej­ski ko­or­dy­na­tor re­mon­tów Wie­sław Wi­tek ujaw­nił, że w pla­nach jest cał­ko­wi­te za­mknię­cie mo­stu Gro­ta – w wa­ka­cje 2013 r.! Rzecz­nicz­ka ma­zo­wiec­kiej GDD­KiA Mał­go­rza­ta Tar­now­ska na ra­zie tej in­for­ma­cji nie po­twier­dza. We­dług niej, wciąż trwa­ją usta­le­nia z mia­stem.

Rekordy na mostach

Re­kor­dzi­stą jest most Gro­ta-Ro­wec­kie­go, gdzie na­tę­że­nie ru­chu jest największe w Pol­sce. Licz­ba aut po­win­na spaść do­pie­ro po otwar­ciu Pół­noc­ne­go. Od zbu­do­wa­nia w 2003 r. tu­ne­lu Wi­sło­stra­dy naj­mniej uży­wa­ny jest Świę­to­krzy­ski. Przez bu­do­wę me­tra licz­ba aut spa­dła tu w 2011 r. jesz­cze o po­ło­wę.

Życie Warszawy

Najczęściej czytane